05 March, 2006

劣質睡眠

唔駛返早學o既日子(一星期得兩朝返早 8:30am/9:30am),平均每晚大約都訓足八個半鐘(0:00~8:30),正如之前講過,即使想訓多o的都訓唔到。從數字上睇,訓八個半鐘應該好夠,但我發覺我每次訓醒o既時候我都會覺得我好似冇訓過咁。原來,我每晚都只係 physically 休息,mentally 冇休息過;已經一個月,每晚訓覺o既時候個腦都仲係不停咁思考或發夢,從未放鬆過,好‘支力’。

我好想可以正正式式舒舒服服咁訓一覺好o既休息下。