06 October, 2013

自投羅網

寂寞會令人迷失。

我亂噏。


事情永遠都係一廂情願。


報應嘅嘢如果真係要發生。

似乎越早還越好。


就趁我依家孤家寡人。

免得將來又害人。


要鬧、要玩。

一筆勾消。