10 July, 2011

充實還是頹

今朝一早就去咗「中坑籃球聚會」。

成個幾月無郁。

幾個「中坑」都係抖多過打。

吹吹水、食食飯。


中午過後返到屋企。

就一直攤響床度睇碟。

《Beatiful Day 鄭伊健演唱會 2011》

《C+ 偵探》

《B+ 偵探》


跟住瞓覺。


都唔知點去形容今日係咩生活狀態...