20 June, 2011

存在

入職以來,印象中從未試過咁忙。

由放完大假之後嘅第一日開始。

一直忙足兩星期。

不停走。不停做。


響工作上,我係唔會怕辛苦嘅。

因為無論做咩都好,「工作」已經係辛苦。

要唔辛苦,只有係「唔駛做」。


我終於知道。

「吊頸都要抖吓氣」係咩意思。


有嘢做其實我係開心嘅。

因為可以感覺到自己「存在」嘅意義。