09 April, 2013

聽見都驚

我媽間中都會整春卷我哋食。

一整,就整 48 條。

但我屋企,得三個人。


我問,點解每次都整咁多?

媽答,因為一包春卷皮有 48 塊。

我再問,冇少啲咩?

媽說,有 24,但整 48 條易預啲。


吓?