14 February, 2011

情人節快樂不快樂

已經唔記得舊年嘅情人節係點過。

舊年係星期日,大概都係響屋企吧。


情人節,係好應該放假嘅。

就算唔係公眾假期,都應該好似父親節母親節咁,定響星期日發生。


咁樣,有情人嘅就可以盡情歡度情人節。

無情人嘅又可以唔駛出街屈響屋企。

女士們又唔駛自己買花俾自己送去公司扮有男朋友。

男士們又唔駛一收工就扮趕住有約會其實係急急腳返屋企食自己。


今年嘅情人節唔關我事。

假如我有情人陪我過情人節,就梗係唔會咁得閒諗上面呢堆無謂嘢...


愁人節快樂!