23 August, 2011

癡癡呆呆坐埋一檯

今日收工時響地鐵又遇到一個有精神問題嘅年青人。

開頭見到佢表面上都唔似有嘢。

但自從佢見到一位女士玩 iPad 之後就開始忽然間好興奮咁叫。

叫完又叫。


之前都提過,香港已經變為一個
癲瘋之城


個年青人落咗車之後我響度諗。

平時我坐地鐵,唔望人,聽住歌,口擘擘,但冇聲。

可能響其他乘客眼中我都只不過係另一名癲佬。