18 April, 2012

草稿系列 (1) - 水仙

最近發現原來寫埋寫埋一大堆草稿未發佈。

呢篇係其中一篇。
菊花以外,我最鍾意嘅花香應該就係水仙了。
(舊文:沒有鳥語


照片攝於農曆年。