31 December, 2012

最近睇喪屍睇上腦。


先係睇完明珠台播嘅《Walking Dead》第二季之後意猶未盡晚晚上網煲至少一集第三季。

沉迷到連響公司食晏都開嚟睇。


然後再癲到一次過買晒《生代危機》1 ~ 5 集嚟做除夕同新年嘅重點節目。


唔知點解會忽然愛上睇喪屍。

仲要睇完夜晚會發惡夢都要繼續睇。