23 July, 2009

抵死

已經唔係第一次。

無論我讀咩學咩都好,每次我一走堂都總係會 miss o左o的重要o野。

讀大學時係咁,舊年進修讀電腦課程時係咁,依家連讀興趣班都係咁。


做人,都係規規矩矩好o的...