13 June, 2011

下次下次

近年好少出門,長線坐飛機嗰隻。

今次一個人去台灣,決定咗三樣嘢。


1/. 有得揀,唔再夏天去旅行。

2/. 假如屋企人唔一齊去,繼續一個人去或者最多同情人去。雖然一條友去旅行時搵地方食飯係一件幾困擾嘅事。

3/. 下一站 - 北京。