02 January, 2015

假期的意義

假期,係俾人身心休息。

但依家嘅我放假,最多只能俾到身體休息回復體力。

個腦,仍然都係全部塞滿工作嘅嘢。


唔想,但不受控。


我,想抖抖...

No comments: