28 April, 2014

九唔搭八

打去入境處幫父母問點樣搞特區護照續期。


入境處職員:你好!請問你有咩要詢問呢?

我:我想問下點樣幫特區護照續期。我去政府一站通見到只有「申請」冇「續期」喎。

入:係呀,依家冇「續期」,叫「申請」。

我:下?咁即係重新「申請」?

入:唔係,都係「續期」。你「renew」嘛,咪「申請」囉。

我:得!唔該。我冇嘢問。

No comments: