22 February, 2007

Gym 2 - 手跛腳冇跛

今日第二堂,亦係最後一堂有 trainer,之後就要靠自己。

今日練o既o野相同,但方法唔同。

練完之後,雙手都跛o左。

痛足兩日,對手舉唔高,手肘頂多只可以舉到同膊頭平排。

No comments: